Pambato ng Pilipinas na si Cinderella Faye Obeñita kinoronahan bilang Miss Intercontinental 2021

cinderella-obenita-miss-intercontinental-winner-2021_VivaFIlipinas

cinderella-obenita-miss-intercontinental-winner-2021_VivaFIlipinasSi Cinderella Obeñita, isang 25 taong gulang na opisyal ng turismo mula sa Cagayan de Oro, ay nanalo ng pangalawang titulo ng Pilipinas na Miss Intercontinental.

Si Cinderella Faye Obeñita ng Pilipinas ay kinoronahang Miss Intercontinental 2021 noong Biyernes ng gabi, Oktubre 29 sa Egypt (maagang Sabado, Oktubre 30, oras ng Maynila)

Tinalo ni Obeñita ang mahigit 70 kandidato sa kompetisyon para maiuwi ang ikalawang Miss Intercontinental title ng Pilipinas, matapos manalo si Karen Gallman noong 2018.

“From wild card to Miss Intercontinental 2021! Your Cinderella story is truly inspiring. Thank you for raising our flag, Cindy,” sabi ng organisasyong Binibining Pilipinas sa mensaheng pagbati nito kay Obeñita.

Sa question and answer portion, tinanong si Obeñita kung mahalaga ba ang pagsasalita ng English para sa Miss Intercontinental.

Ito ang kanyang panalong sagot: As an ambassador, I don’t think that speaking a specific language is very important here in Miss Intercontinental or any pageant at all. As long as that woman is a woman of power and grace, commitment, and intelligence, no matter what language she speaks, and that woman is actually a woman of style and substance, then she can win any pageant or any endeavor she is into.”Bilang isang ambassador, hindi ko iniisip na ang pagsasalita ng isang partikular na wika ay napakahalaga dito sa Miss Intercontinental o anumang pageant sa lahat. Hangga’t ang babaeng iyon ay isang babaeng may kapangyarihan at kagandahang-loob, pangako, at katalinuhan, anuman ang wikang ginagamit niya, at ang babaeng iyon ay talagang isang babaeng may istilo at sustansya, kung gayon maaari siyang manalo sa anumang pageant o anumang pagpupursige niya. ”

Hangga’t nagpatuloy siya: Also, it’s very important, I have learned actually here in Miss Intercontinental, that a woman should possess power of substance. And I believe I am that woman. Because that is the essence of a modern-day Miss Intercontinental, we are living in a world that’s very hard to survive. And as Miss Intercontinental, I would like to be that source of hope; that source of inspiration on the true power of beauty. And that is felt in the kindness of our hearts and definitely in the sincerity of our loving actions.”Isa pa, ito ay napakahalaga, natutunan ko talaga dito sa Miss Intercontinental, na ang isang babae ay dapat magkaroon ng kapangyarihan ng sangkap. At naniniwala akong ako ang babaeng iyon. Dahil iyon ang esensya ng isang modernong Miss Intercontinental, nabubuhay tayo sa isang mundo na napakahirap mabuhay. At bilang Miss Intercontinental, nais kong maging mapagkukunan ng pag-asa; na pinagmumulan ng inspirasyon sa tunay na kapangyarihan ng kagandahan. At iyon ay nadarama sa kabaitan ng ating mga puso at tiyak sa katapatan ng ating mapagmahal na mga aksyon.”

Ang 25-anyos na tourism officer mula sa Cagayan de Oro ang napiling kumatawan sa Pilipinas sa international pageant sa Binibining Pilipinas coronation night noong Hulyo.

Ito ang kauna-unahang National Pageant ni Obeñita ang pagsali niya sa Binibining Pilipinas  nuong nakaraan July. Doon, nakakuha siya ng pinakamataas na bilang ng mga boto ng tagahanga, na nagbigay sa kanya ng wildcard na ika-13 puwesto para sa semifinals, bago pinangalanan bilang isa sa anim na may hawak ng titulo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *